Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΜία σύντομη παρουσίαση της διαχρονικής χρήσης της εικόνας στην πολιτική επικοινωνία। Δίνονται ιστορικά παραδείγματα με θετικές εικόνες/σύμβολα/έννοιες όπως ελπίδα, αισιοδοξία, φως αλλά και πολύ συχνά αρνητικές όπως φόβος/σκοτάδι/καταστροφή। Κυρίαρχος στόχος η ενοποίηση/κινητοποίηση πίσω από τον ηγέτη και το κόμμα του, συχνά κατασκευάζοντας έναν έχθρό΄ της χώρας, της κοινωνίας, του λαού।
Οι μαθητές ξεκινώντας από τα ερεθίσματα αυτά και μέσα από συνεργατικές διαδικασίες παρουσιάζουν ανά ομάδες την επιχειρηματολογία τους σχετικά με τη χρησιμότητα, αυθεντικότητα αλλά και την πιθανή χειραγώγηση που προκύπτει από τα πολιτικά μηνύματα και εικόνες.

WEB QUEST

ΤΑΞΗ: Β΄Γενικού Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική και Δίκαιο
ΕΝΟΤΗΤΑ: Δικαιώματα

Εισαγωγή:
Η ελευθερία και η ισότητα είναι τα συστατικά στοιχεία του
δημοκρατικού πολιτεύματος. Πώς εκφράζεται η ελευθερία στην πράξη; Με την αναγνώριση δικαιωμάτων. Δικαίωμα είναι η δυνατότητα αυτοκαθορισμού, που αναγνωρίζεται στο άτομο μέσα στο πλαίσιο μιας
δημοκρατικής πολιτείας. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου. Ποιά είναι τα επιμέρους ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και πως κατοχυρώνονται στην πράξη θα το γνωρίσετε μέσα από τις εργασίες αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Στόχος:
Η εργασία αυτή στόχο έχει να γνωρίσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βασική τους διάκριση σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά, την συνταγματική και νομική τους κατοχύρωση, όπως και την καθιέρωσή τους στην πράξη. Ο σκοπός αυτός για να επιτευχθεί, πρέπει να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες του διαδικτύου που δίνονται παρακάτω και να αναζητήσετε αντίστοιχο υλικό για τα εξής ζητήματα:

1) Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τα δικαιώματα του ανθρώπου
ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου;

2) Ποιό το νομικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να κινούνται όλα τα όργανα της πολιτείας στις σχέσεις τους με τους πολίτες;

3) Τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών; Αλλά τι πρέπει να ισχύει στις μεταξύ των πολιτών σχέσεις αναφορικά με τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα;

4) Με βάση το περιεχόμενό τους, τα συνταγματικά κατοχυρωμένα
δικαιώματα (ή αλλιώς οι συνταγματικές ελευθερίες) διακρίνονται
σε πόσα και ποια είδη δικαιωμάτων;

5) Τα ατομικά δικαιώματα δίνουν στο άτομο τη δυνατότητα
να «αμύνεται» απέναντι σε ενδεχόμενη αυθαιρεσία των οργάνων
της κρατικής εξουσίας; Γιατί λέμε ότι το κράτος πρέπει να απέχει, να μην
παρεμβαίνει στη σφαίρα της ιδιωτικής αυτονομίας; Αναζητείστε παραδείγματα ατομικών δικαιωμάτων.

6) Τα πολιτικά δικαιώματα εγγυώνται τη συμμετοχή του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες, την άσκηση της εξουσίας; Αναφέρετε παραδείγματα πολιτικών δικαιωμάτων.

7) Ποια η σημασία των κοινωνικών δικαιωμάτων ως εγγυήσεων για την
παρέμβαση της πολιτείας στην κοινωνική ζωή και την εξασφάλιση
παροχών για δικαιότερη κατανομή του κοινωνικού πλούτου; Αιτιολογείστε κριτικά χρησιμοποιώντας περιπτώσεις συγκεκριμένων δικαιωμάτων.

8) Η διάκριση αυτή των δικαιωμάτων είναι απόλυτη; Υπάρχουν δικαιώματα που θεωρούνται τόσο ατομικά, όσο και κοινωνικά,
ενδεχομένως δε και πολιτικά; Αναφέρετε παραδείγματα.

Διαδικασία/Πηγές:
Πρέπει να εργαστείτε σε ομάδες που θα έχουν ως επιμέρους αντικείμενο μελέτης τα εξής ζητήματα:
1) Συνταγματική θεμελίωση δικαιωμάτων
2) Διάκριση δικαιωμάτων
3) Ατομικά δικαιώματα
4) Πολιτικά δικαιώματα
5) Κοινωνικά δικαιώματα
Μετά την έρευνα στις προτεινόμενες πηγές πρέπει να συνεργαστείτε για την ταξινόμηση των ευρημάτων, την οργάνωση των συμπερασμάτων και τη δημιουργία μιας έκθεσης αναφοράς.
Για την αναζήτησή σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Το αυτούσιο κείμενο του Συντάγματος όπως δίνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
www.ministryofjustice.gr/files/Syntagma.pdf

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ι.Μ.Δ.Α.) έχει ως βασικούς σκοπούς του την έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών
του ανθρώπου. Ενημερωθείτε για τη δράση του στην ιστοσελίδα
http://www.mfhr.gr/yellow/gr/index.htm.

Το άρθρο 21 ορίζει ρήτα ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία της αναπηρίας. Κατά συνέπεια, η Πολιτεία οφείλει, με την λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών, θεσμικών και διοικητικών μέτρων, να εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. www.disabled.gr/lib/?p=7504

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘equal’, για την απασχόληση, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών στον τομέα της απασχόληση
www.equal-greece.gr.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης στην στρατιωτική θητεία αποτελεί θεμιτή άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας (Άρθρα 13 και 14):
www.amnesty.org.gr/.../2010-05-14-01.htm

•Διάφορους Ιστοχώρους όπως:

◦Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/grk.htm
◦Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης:
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/
◦Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://www.europarl.europa.eu/charter/default_el.htm
◦Σύνταγμα της Ελλάδος: http://www.parliament.gr/politeuma/default.asp
◦Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.): http://www.un.org/
◦Γραφείο Ύπατου Αρμοστή Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: http://www.ohchr.org/
◦Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες: http://www.unhcr.gr/


Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση της κάθε ομαδικής εργασίας θα βασιστεί στην πλήρη χρήση των πηγών, στην αξιοποίηση του υλικού που έγινε, στην επαρκή τεκμηρίωση με επιχειρήματα και παραδείγματα, στη δομή και την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Συμπέρασμα:
Με την ολοκλήρωση της εργασίας σας θα έχετε γνωρίσει τη σημασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τη δημοκρατική λειτουργία της ελληνικής πολιτείας, τη διάκρισή τους σε επιμέρους είδη/κατηγορίες δικαιωμάτων και τις κυριότερες διαφορές μεταξύ ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Επίσης θα γνωρίσετε τα κυριότερα από τα συγκεκριμένα δικαιώματα όπως και την έμπρακτη εξάσκησή τους.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Νεολαιϊστικες ματιές ...

Δημιουργικές προσεγγίσεις νέων για θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων.